ليست پروژه هاي ژئوتکنيک انجام شده

پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده

تائيد صلاحيت ها و تقدير نامه ها

 

 

تعداد بازديد کنندگان سايت :

  169724

 

به روز رساني:

 1396/03/20

 

 

 

 

 
  • گواهينامه تائيد صلاحيت خدمات مشاوره سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

  • گواهينامه تائيد صلاحيت آزمايشگاه همکار سازمان استاندارد ايران

  • گواهينامه ISO 17025 سازمان تائيد صلاحيت ايران

  • گواهينامه ISO 9001 سازمان تائيد صلاحيت ايران

  • گواهينامه تائيد صلاحيت خدمات بازرسي , راديو گرافي صنعتي , آزمايشات غير مخرب و تفسير فيلم شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران

  • عضويت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران

  • عضويت در انجمن صنفي ژئوتکنيک خراسان رضوي

  • عضويت در انجمن شرکت های بازرسي فني و آزمايشهاي غير مخرب ايران