نقشه سايت  

 معرفي استان خراسان رضوي

 تاريخچه علم مكانيك خاك

 تاريخچه آزمايشگاه مكانيك خاك

 منشور اخلاقي

 اهداف و وظايف

قوانين و مقررات

بیانيه ماموريت

 معرفي مسئولين

 محدوده فعاليت

 چارت سازماني

 آموزش

خدمات دستگاه

تائيد صلاحيت ها و تقدير نامه ها

پرسش و پاسخ های متداول

استانداردهاي کاري آزمايشگاه

ليست کتابهاي کتابخانه

مزايده ها و مناقصه ها

تعرفه جديد خدمات سال 93

بازنشستگان آزمايشگاه

   RSS

ثبت شکايت/پيشنهاد مشتريان

  

نظر خواهي مشتريان

امور  مشتریان

دریافت نسخه الکترونیکی گزارشات

مديران آزمايشگاه

 مهندس محمد تقي يزدان پناه 

 ( 61-1356 )

  مهندس داوود محسني 

 ( 65-1361 )

  

مهندس حسن پورمحمود

( 71-1365 )

  

مهندس سيد اسماعيل موسوي

( 72-1371 )

  مهندس عباس كارگر

(82-1372)

مهندس سيد علي اکبر ضياء بخش

(82-1382)

  مهندس سيد محمد باقر

مجتهد سيستاني  ( 88-1383)

  مهندس حميد رضا مقتدر

(92-1388)

  مهندس محمد رضا قاسمي (1392-92)

مهندس هادي قلي زاده

(1392-95)

مهندس احمد نوعی قالیباف

در حال حاضر

 

 

 

 

 

تعداد بازديد کنندگان سايت :

  169731

 

به روز رساني:

 1396/03/20

 

مدير کل آزمايشگاه
 
 

نام و نام خانوادگی: احمد نوعي قالیباف

تحصیلات :  مهندسی زمين شناسي

پست سازمانی : مدیر کل

 
 

معاونين

 
 

 

ام و نام خانوادگی: هادي قلي زاده 

تحصیلات :  کارشناس  عمران

پست سازمانی :  سرپرست معاونت فنی

 
 
 
 

نام و نام خانوادگی  : مهدی صدری

تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری  

پست سازمانی :معاون اداری- پشتيباني

 
 
 
 

 

نام و نام خانوادگی :حسن حسینی بجستانی

تحصیلات : کارشناس  زمین شناسی

پست سازمانی :  معاون امور شعب 

 

 
 
 
 

نا م و نام خانوادگی  : یونس فرهی

تحصیلات : کارشناس  مدیریت بازرگانی

پست سازمانی : مسئول روابط عمومی

 
 
 
 

نا م و نام خانوادگی  :  حسین شورابی

تحصیلات : کارشناس  زمین شناسی 

پست سازمانی : مسئول دفتر بازاریابي و 

                         امور قراردادها

 
 
 

 مسئولين بخش فنی 

 
 

نام و نام خانوادگی: سعيد صداقتي مقدم 

تحصیلات :  کارشناس ارشد عمران

پست سازمانی :  سرپرست بخش مقاومت مصالح

 
 
 
 

نام و نام خانوادگی  : فاطمه مهدیفر

تحصیلات: کارشناس ارشد زمين شناسي

پست سازمانی: سرپرست بخش ژئوتکنیک

 
 
 
 

 

نا م و نام خانوادگی  : رضا آباده

تحصیلات : کارشناس  زمین شناسی

پست سازمانی : مدير کيفيت

 

 
 

 

 

 

نام و نام خانوادگی  : رحیمه خوشدل 

تحصیلات : کارشناس  شیمی

پست سازمانی :  مسئول بخش شیمی 

 
       
 

مسئولين شعب وشهرستانها

 
 

نام و نام خانوادگی  : محمد رضا کراچيان

تحصیلات : کارشناس زمين شناسي

پست سازمانی : رئیس شعبه مشهد

 
 
 
 

نا م و نام خانوادگی  : حامد والهی  

تحصیلات : کارشناس عمران

پست سازمانی :  رئیس شعبه سبزوار

 
 
 
 

نام و نام خانوادگی  :  مهدي لاري

تحصیلات : کارشناس  عمران

پست سازمانی : رئیس شعبه تربت حيديه

 
 
 
 

 

نا م و نام خانوادگی  : محمود رضا پديدار

تحصیلات : کارشناس زمين شناسي

پست سازمانی : رئیس شعبه گناباد

 
 
 
 

نا م و نام خانوادگی  : غلامحسين مختاري

تحصیلات : کارشناس زمين شناسي

پست سازمانی : رئیس شعبه نیشابور

 
 

 

 
 

نا م و نام خانوادگی  :  کاظم پهلوان

تحصیلات : کارشناس  زمین شناسی

پست سازمانی : رئیس شعبه سرخس

 
 

 

بخش اداری پشتيبانی 

 
 

 

نام و نام خانوادگی  : محمد علي عابد

تحصیلات : ليسانس زمين شناسي

پست سازمانی : عامل ذیحساب

 

 
 
 
 

 

نام و نام خانوادگی :مرتضی آقاجان زاده

تحصیلات : فوق ديپلم حسابداري

پست سازمانی : مسئول امور اداری

 
 
 
 

 

نا م و نام خانوادگی  : بیژن مظاهری 

تحصیلات : کارشناس  فیزیک کاربردی

پست سازمانی : مسئول واحد انفورماتیک